An Briathar Saor Uimh. 1, Samhradh 1994Bríomhar is Saor leis ‘An Briathar Saor’!

Fearaim fáilte is fiche romhaibh don chéad eagrán de 'AN BRIATHAR SAOR'. Tá súil againn go mbainfidh sibh taithneamh as.

Thosaigh muid ag caint faoin iris seo a bhunú sé nó seacht mí ó shin, agus ba é ár bpríomh smaoineamh ná deis a chur ar fáil do Ghaeilgeoirí na Breataine teagmháil lena chéile. Bhí a lán caint eadrainn faoin slí ab fhearr chun dul ar aghaidh leis an bhfiontar, faoi na costaisí, faoi cad ba cheart a bheith ann mar ábhar agus mar sin de, ach leis an gcaint seo go léir bhí tuairim amháin seasmhach againn: nach mbeimís ag iarraidh teachtaireacht a chur ina luí ar dhaoine, ach árdán a thabhairt dóibh.

Leis an bpolasaí seo bhí muid ag brath ar ár gcáirde i bpobal na Gaeilge, ní hamháin chun an iris a cheannach ach, den chuid is mó, chun í a scríobh chomh maith. Is breá liom a rá gur éirigh linn an taca sin a fháil agus mar thoradh ar sin gurb í an fhadhb is mó a bhí againn i ndeireadh na dála ná rogha a dhéanamh idir na scríbhinní. Maidir leis an méid síntiúsóirí atá againn faoi láthair, cé nach bhfuil muid slán sábháilte fós, tá tosú maith déanta againn. B`fhéidir go bhfuil cáirde agaibh ...??

Tá an chéad choiscéim siúlta againn anois, agus an chéad eagrán de An Briathar Saor i do lámha agat. Caithfidh muidne bheith ag smaoineamh sar i bhfad, áfach, ar an chéad eagrán eile agus an t‒eagrán in a dhiaidh sin. Ba mhaith liom mar sin cúpla focal a rá faoi cad a bhéas de dhíth orainn chun dul ar aghaidh.

Sa chéad dul síos tá muid ag lorg litreacha uaibhse. Scríobh chugainn faoi aon rud is mian libh. Ba mhaith linn éagsúlacht smaointe a chur i gcló.
Rud eile. Feicfidh sibh ón alt ‘Imeachtaí í gCaerdydd’ (leath.2 ) go mbíonn Comhluadar Chaerdydd ag pleanáil is ag scéimeáil chun go mbéadh imeachtaí i nGaeilge ar siúl i bpríomhchathair na Breataine Bige. Seans go bhfuil rudaí idir lámha agaibh féin ach i ngan fhios do Ghaelgeoirí eile. Scríobh chugainn má tá agus fógrófidh muid iad. Tá muid an‒bhuíoch do Sheoirse ó Broin as ucht an radhairc leathain ar shaol na Gaeilge i Londain, ach cad mar gheall ar áiteanna eile? An bhfuil aon rud ar siúl sna ‘bataí’? Beir greim ar do pheann agus bí ag scríobh!

Nod eile! Feicfidh sibh go bhfuil roinnt mhaith altanna fada san uimhir seo ach gan an méid sin d'altanna níos giorra. Beidh an‒fháilte anseo roimh alt, dán, gearrscéal nó léirmheas ar bith, ach beidh fáilte faoi leith roimh phíosaí idir 200 agus 450 focal. Faire ! Sprioc‒dáta: 31 Deireadh Fomhair.
Níl aon rud eile le rá agam an uair seo ach buíochas a ghabháil leis na daoine go léir a thug cabhair nó comhairle dúinn leis an chéad eagrán seo a fhoilsiú. Dia libh go léir.

Aire Dhuit!:
Ciallaíonn an tsiombail© go n‒éileann an té atá ainmnithe ina diaidh gur leis / léi úinéireacht intleachtúil an doiciméid atá i gceist. Is féidir leat é go léir nó aon chuid de a dhíluchtáil chun é a úsáid go príobháideach ach níl sé ceadaithe agat é a fhoilsiú áit ar bith eile (agus suíomhanna idirlín san áireamh) gan cead a fháil roimhré on té ar leis / léi an cóipcheart.

Clár na nAlt

1. Dán: Llŷn.
© : Moses Glyn Jones.

*********************

2. Cúrsai sa Ghaeilge i Llŷn.
© : Hywel Merfyn Jones.

*********************

3. Imeachtaí i gCaerdydd.
© : Barry Tobin.

*********************

4. Éireannach ag an Eisteddfod.
© : Pádraig ó Fearaíl.

*********************

5. Eisimirce sa Treo Contrártha.
© : Judy Peddle.
*********************

6. Imeachtaí i Londain.
© : Seoirse ó Broin.

*********************

7. An Fhéile Phancheilteach 1994.
© : Tomos P. Williams.

*********************

8. Cúirt Filíochta agus Ceoil Bhrí Chualann.
© : Barry Tobin.

*********************

9. In Ainm an Mhic.
© : Tim Saunders.

*********************

10. Mo Sheachrán is mo Shaothar don Chonradh i Lúndain o 1949 go 1973.
© : Séamas ó Cionnfhaola.

*********************

11. Hedd Wyn ‒ an Tubaiste Doleigheasta.
© : John Evans.

*********************

12. Eala ag Snámh, Gaeilge ag Sní.
Léirmheas le Patrick Egan.

*********************

13. Dhá Dhán: Fóidín Mearaí agus Solas.
© : Diarmuid ó Gráinne.

*********************

14. An Radharc ó Ollscoil Mhorgannwg.
© : Risteárd ó Fuaráin.

*********************

15. Scoileanna Samhraidh is Forbairt Eacnamaíoch áitiúil.
© : Stiofán Mac Réill.

*********************An Briathar Saor

Leathanach Baile / Hafan / Home Page