Seremoni Goffa a Myfyrdod Dydd Gŵyl Padrig Sant 2004Cofeb Genedlaethol Cymru y Newyn Mawr
Mynwent Cathays , Caerdydd
(MAP)

Dydd Mercher 17 Mawrth, 2004: Dydd Gŵyl Padrig Sant
Am 11.00 o’r gloch yn y bore.

****************

Cyn y seremoni hon dethlir Offeren arbennig am 9.15 o’r gloch yn Eglwys Gatholig Ioseff Sant, Heol Seland Newydd, Cathays, tros Ŵyl Padrig, tros bobl a ddadleoliwyd, tros ffoadurwyr, tros ymfudwyr, tros alltudion ym mhob man a thros heddwch ar y ddaear.

****************

Rhaglen

1. Anerchiad Croeso gan John Sweeney, Cadeirydd Fforwm Cymru y Newyn.

2. Y Brawd Brian Butler, IC, Eglwys Gatholig Ioseff Sant, Cathays: y Ffoi i’r Aifft a Lladd y Plant o’r Testament Newydd:
Mathew 2. 13 – 18.

3. Côr Cochion Caerdydd: Nkosi Sikelel’ iAfrika.
Dyma Anthem Genedlaethol fawreddog De Affrica. Bu yn emyn Cristnogol i ddechrau ond bellach mae’n canu tros pobl dlawd a thros bobl ddisodledig ledled y byd.

4. Sylwadau byr gan:
a) Cynghorydd Gordon Houlston, Arglwydd Faer Caerdydd (neu ei gynrychiolydd).
b) James Carroll, Prif Gonswl Iwerddon yng Nghymru.
c) Yr Arglwydd Dafydd Elis‑Thomas, Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
d) Y Tra Parchedig Peter Smith, Archesgob Catholig Caerdydd.

5. Myfordod gan y Parchedig Aled Edwards, Cadeirydd, Pobl Ddisodledig ar Waith.

6. Gweddïau dros Heddwch:

a) FFYDD:

It was their faith and commitment to the Church which bound our ancestors together when life for them was at its lowest ebb. Let us pray for a rekindling and strengthening of our own faith so that we too may leave our children, and our children’s children, a lasting legacy.

Lord hear us!
(ymateb): Lord graciously hear us.

Côr Cochion Caerdydd: Dona Nobis Pacem (‘Rho i ni Heddwch’).
Emyn Lladin o’r traddodiad a gynnwys dri gair yn unig a genir yn aml tros heddwch.

b) GOBAITH:

It was hope for a better life that made them leave their famine‑torn land to live among strangers. They were scorned, rejected and despised by many, but the number of their descendants here today are a witness to their strength and determinatrion to survive. Let us be mindful of all asylum seekers and refugees throughout the world and let us pray that they will find solace in the arms of caring countries.

Lord hear us!
(ymateb): Lord graciously hear us.

Côr Cochion Caerdydd:
Dona Nobis Pacem (‘Rho i ni Heddwch’).

c) CARIAD:

It was the charity of neighbours that helped feed many Irish families and saw them through desperate times. Let us remind ourselves that these are still desperate times for people living in many countries in today’s tragically divided world. and that every day thousands are dying of starvation through poverty and injustice. Let us be generous in coming to their aid.

Lord hear us!
(ymateb): Lord graciously hear us.

Côr Cochion Caerdydd:
Dona Nobis Pacem (‘Rho i ni Heddwch’).

DOETHINEB:

The tragic events in Madrid remind us that when good people do nothing evil flourishes and that the good life most people in our part of the world enjoy today can never be secure as long as we remain indifferent to the injustice, oppression and inequality that so many of our fellow human beings have to endure elsewhere. Let us have the wisdom to work for fair play all over the world — the lives we may then help to save might even be our own.

Lord hear us!
(ymateb): Lord graciously hear us.

Côr Cochion Caerdydd:
Dona Nobis Pacem (‘Rho i ni Heddwch’).

TANGNEFEDD: Rho inni’r hedd sy’n ein galluogi i gymodi gyda’n cymdogion ym mhob man, yr hedd sy’n cael ei feithrin gan gyfiawnder, nes troi yn dangnefedd mewnol.

Arglwydd, clyw ein llef!
(ymateb): Arglwydd, gwrando ein gweddi.

Côr Cochion Caerdydd:
Dona Nobis Pacem (‘Rho i ni Heddwch’).

7. Munud o Ddistawrwydd.

8. Gosodir torchau wrth waelod y Gofeb:
a) Gan yr Arglwydd Faer ar ran Cyngor Dinas a Sir Caerdydd.
b) Gan yr Arglwydd Dafydd Elis‑Thomas a’r Bonheddwr James Carroll ar y cyd tros bobloedd Cymru ac Iwerddon.

9. Gosodir pwysiau / tuswau / blodau unigol / testunau ayyb wrth waelod y Gofeb gan ddisgyblion o ysgolion yn Cathays:
a) Cathays High School (mintai o’r chweched dosbarth, pob un o dramor);
b) Gladstone Primary School (20 o blant);
c) St. Joseph’s RC Primary School (3 phlant);
d) Ysgol Gynradd Gymraeg Mynydd Bychan (5 plant).

10. Côr Cochion Caerdydd: Sliabh Geal gCua.
Cyfansoddiwyd y gân hon yn y Wyddeleg gan yr alltud o Swydd Waterford, Pádraig &cute;Oa Miléadha (1877 – 1947), a ymsedydlodd yng Nghlydach am oddeutu ugain mlynedd cyn ac ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf.
Bydd y côr yn cychwyn gydag un pennill yn y Wyddeleg cyn mynd ymlaen yn y Gymraeg.
Mae’r gân Wyddelig hon o Gymru yn canu tros y bobl sydd yn byw ymhell o’u cartref ac o’u hiaith frodorol.

11. Dave Burns / Frank Hennessy:
The Country I’m Leaving Behind
Daw y gân hyfryd hon am alltudiaeth o Newtown, yr hen dreflan Wyddelig yng Nghaerdydd.
Cafodd Dave Burns a Frank Hennessy eu syfrdanu wrth ddarganfod nad oedd neb yn adnabod y gân pan ymwelon nhw â gwlad eu hynafiaid yn y chwedegau hwyr.
Er i’r alaw, arddull a geiriau ddangos yn glir ei bod wedi cael ei hysgrifennu — hwyrach yng Nghymru – gan rhywun o Iwerddon, cân yw hon sydd yn canu tros yr ymfudwyr i gyd waeth o ba wlad bynnag y maen nhw yn dod.

12. Côr Cochion Caerdydd:
a) Anthem Genedlaethol Iwerddon

b) Hen Wlad fy Nhadau

****************

Ar ôl y seremoni estynnir Fáilte / Croeso / Welcome i chi o 12.00 o’r gloch ymlaen yng Nghlwb Catholig (Cymdeithasol) Ioseff Sant, Heol yr Eglwys Wen.

****************

Trefnir gan Fforwm Cymru y Newyn gyda chydweithrediad Plwyf Ioseff Sant a Chyngor Dinas a Sir Caerdydd.

Hoffem ddatgan ein diolchgarwch arbennig i bob un a ymddengys yn y rhaglen, i bob un a ddaw i’r achlysur ac i bob un a rydd gymorth o’r un fath i ni cyn ac yn ystod y dydd.

Gobeithiwn y cawn drefnu seremoni gyffelyb arall ar Ddydd Gŵyl Padrig, 17 Mawrth 2005.

****************

English

****************

Irish Prayers for our Souls
Communities across Ireland unite to ease plight of forgotten emigrants.
Testun llawn yr erthygl a gyhoeddiwyd yn y cylchgrawn Gwyddelig wythnosol o Lundain, The Irish Post, yn yr argraffiad dyddiedig 31 Ionawr 2004.

****************

Gorgysylltiadau'r Ŵyl
Erthyglau amrywiol yn Saesneg ac yn y Gymraeg ar y wefan hon sydd yn adlewyrchu’r wyl a thema’r seremoni, ac a fydd, hwyrach, yn achosi ambell i wên neu ddeigryn.

****************

Cofeb Genedlaethol Cymru y Newyn Mawr

The Wales National Great Famine Memorial

Abhaile / Home / Adref.